روایتی از هنرستان‌هایی که روس‌ها و آلمان‌ها ساختند