معاون وزیر نیرو: مصرف برق کشور به بالای پیک مصرف رسید