چگونه می‌توان از درگیری آمریکا و ایران پرهیز و برجام را حفظ کرد؟