«عمران خان» به پیروزی در انتخابات پاکستان نزدیک شد