اقدام به خودکشی و انفجار در اهواز ۷ مصدوم برجای گذاشت