توضیحات استاندار تهران درباره احیای بافت‌های فرسوده