تصاویر / این خانه بزرگ در وسط بازار تهران را دیده بودید؟