یادداشت اعتراضی ایران به سفارت سوئیس درباره سخنرانی پمپئو