دستگیری مأمور قلابی حین خالی‌کردن صندوق مؤسسه خیریه