پیگیری به اهتزاز درآمدن پرچم جریان ضدانقلاب در یک شهر