عکس/ اولین حضور رئیس جدید بانک مرکزی در جلسه هیئت دولت