وزیر ارشاد: قیمت کاغذ در فضای نشر و مطبوعات مشخص تعیین شد