روحانی: اگر لازم بدانیم، نیرو‌های تازه نفسی افزوده می‌شود