علامت‌های مثبت در بازار پول و ارز با انتخاب «همتی»