تحریم‌های بانکی و «ارز» نگرانی سؤال‌کنندگان از رئیس جمهور