تصاویر/ حادثه در ساختمان مسکونی در بزرگراه شهید ستاری