علت ناراحتی بازیکنان استقلال بعد از جلسه با فتحی و شفر