روایت همسر شهید فاریابی از نحوه شهادت شوهرش به دست کومله