برگزاری کنفرانس ملی ساخت ایران با حمایت بانک گردشگری