بودجه رسیدگی به وضع تحصیلی دختران شین‌آبادی ابلاغ شد