نماینده مجلس: چالش نخریدن آدیداس باید در کشور فراگیر شود