تهیه کننده «مختارنامه»: سکته پای چپم را از کار انداخت