ممنوعیت ارجاع بیمار به خارج از بیمارستان برای تهیه دارو