بیرانوند: به رونالدو گفتم سرمان را بردی چقدر داد می‌زنی