سرلشگر جعفری: دشمن‌ روزبه‌روز در حال خوار و ذلیل شدن است