از نظر مقام معظم رهبری توهین به سربازان پذیرفته شده نیست