عاملان دو جنایت هولناک در مشهد به دار مجازات آویخته شدند