روحانی اتوبوس سواری که عمامه‌اش را به جوی آب انداختند!