توضیحات وزیر کشور درباره امنیت کشور در دیدار با نمایندگان