آخرین مهلت ارایه اظهارنامه اشخاص حقوقی و صاحبان املاک اجاری