ظریف: اعضای باقیمانده برجام اقدام کافی در حوزه عملیاتی انجام نداده‌اند