تشکر نماینده زرتشتیان در مجلس از درایت و هوشمندی رهبر انقلاب