برگزاری جلسه محاکمه سرکرده عرفان حلقه در دادگاه تجدیدنظر