معاون وزیر: تعطیلی 70 شرکت حمل ‌و نقل در رابطه با مشکلات رانندگان