برگزاری جلسه مجمع تشخیص بدون حضور روحانی و با ریاست موحدی کرمانی