متوقف شدن 50 هزار دستگاه خودروی ناقص در کارخانه‌های خودروسازی