خاطره آقای مجری از برنامه‌ای که وی را با خطر مرگ مواجه کرد