«ترمیم کابینه»، سناریوی تَکراری برای لاپوشانی فاجعه تَکراری