در انتظار تصمیم مهم شفر و فتحی؛ جباری به استقلال برمی‌گردد؟