استقبال روسیه از همکاری با ایران در تأمین هواپیما‌