وزیر بهداشت: طرح تحول سلامت در دولت دوازدهم ادامه دارد