باید تلاش کنیم که ترامپ با خروج از برجام،به هدف خود نرسد