صدای انفجار مهیب در روستاهای اصفهان/منشاء مشخص نشده است