وزرای اطلاعات، نفت و امور خارجه در مجلس حضور می یابند