دستگیری یک نفر در ارتباط با واردات غیرقانونی خودرو