آخرین وضعیت تمدید قرارداد جباروف و تیام با استقلال