نهاوندیان: مراکز پژوهشی ۳ قوه را در کنار هم قرار دادیم