چرا نباید مشتری فالگیرها باشیم ؟/ نگاهی متفاوت به مقوله رمّالی