چرا کمیته امداد در روزهای بحرانی برق خاموشی ندارد؟