سفیر چین: اعضای اروپایی برجام به تعهدات خود پایبند باشند